สกศ.จัดประชุมติดตามการส่งเสริมค่านิยมของคนไทยและสมรรถนะด้านการวัดและประเมินของครู

 

 

          วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การติดตามการส่งเสริมค่านิยมของคนไทยและสมรรถนะด้านการวัดและประเมินของครู” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยมของผู้เรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมถึงผลการวิเคราะห์สมรรถนะและการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการกำหนดนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมของคนไทย การพัฒนาสมรรถนะและการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินของครูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนจากสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการ สกศ. 

   

          นายชาญ ตันติธรรมถาวร กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมค่านิยมทางการศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้แก่เยาวชน มีการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก เรื่องค่านิยมของคนไทยให้แก่ประชาชน เยาวชน ครูอาจารย์ รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา และการบูรณาการค่านิยมไว้ในหนังสือการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามการติดตามประเมินความก้าวหน้าที่เน้นกระบวนการส่งมอบนโยบายขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้หน่วยงานระดับนโยบายรับทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากที่ผ่านมาคะแนนโอเน็ตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในภาพรวมทั้งประเทศแต่ละวิชามีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายยกระดับคะแนนโอเน็ตให้สูงขึ้น ทำให้ครูต้องมีการติวข้อสอบโอเน็ตและเพิ่มเวลาเรียน จนกลายเป็นภาระผูกพันเพิ่มจากการเรียนการสอนปกติ อีกทั้งการติวข้อสอบเป็นการสอนให้ผู้เรียนจำข้อสอบมากกว่าการคิด ในขณะที่สถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียนให้หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดประสงค์ของตัวชี้วัดการเรียนรู้ และครูสามารถนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และได้ผลประเมินตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน และมีความถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของครูในการวัดประเมินผลในชั้นเรียน สกศ. จึงต้องติดตามการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครู รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติของครูให้มีประสิทธิภาพ

 

           ทั้งนี้ สกศ. จะนำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมของผู้เรียน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายในทุกระดับการศึกษา อีกทั้งยังต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการติดตามและประเมินผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน สมรรถนะของครูอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป