ตามติดความเคลื่อนไหว TSA Youth Camp วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

 

        วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ วันที่ ๕ ของการจัดค่าย TSA Youth Camp มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมการสร้างภาวะผู้นำ (Youth Leadership) โดยอาจารย์เกื้อ แก้วเกต และทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมผู้บริหารและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชนและชุมชน ในช่วงเย็นมีการมอบหมายงานแก่นักเรียน “การสร้างสรรค์ชิ้นงานเชิงบูรณาการ” และกิจกรรมสร้างสรรค์สัมพันธ์ชาวค่าย โดยทีมอาจารย์สาขานันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ชั้น ๒๒ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี