สกศ. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาศึกษาดูงาน

              วันนี้ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกจากภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาศึกษาดูงานของสำนักงานฯ  คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การจัดทำนโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑”  โดย ดร.จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ณ ห้องสิปปนนท์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

              หลังจากนั้น คณะศึกษาดูงานฯ ได้เยี่ยมชม ศูนย์ OEC Data Center  โดยมี นางสาววิชชุลาวัณย์ พิทักษ์พล ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์ OEC Data Center แห่งนี้ ก่อนเดินทางกลับ  
ท่านสามารถดูภาพบรรยาการได้ที่