ตามติดความเคลื่อนไหว TSA Youth Camp วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐

 

   วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ วันที่ ๔ ของการจัดค่าย TSA Youth Camp มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมสร้างศิลป์ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรีและศิลปะ รองศาสตราจารย์ อำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคุณศุ บุญเลี้ยง นักร้อง นักดนตรี และนักประพันธ์เพลง ในช่วงบ่ายมีกิจกรรม สร้างสรรค์งานศิลป์ ในดนตรีและศิลปะ โดยคุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ในช่วงเย็นมีกิจกรรมสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชาวค่าย โดยทีมอาจารย์สาขานันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ชั้น ๒๒ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี