สกศ. ประชุมหารือการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่การเป็นโรงเรียนอนุบาล

 

เมื่อวันที่ ๕  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่การเป็นโรงเรียนอนุบาล จัดโดย กลุ่มมาตรฐานการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มี นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายสมบูรณ์ สุธีระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สกศ. ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการ สกศ.  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

   
   

 

 


สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่การเป็นโรงเรียนอนุบาล โดยมีประเด็นสำคัญ เช่น ๑) การเตรียมสำรวจข้อมูลความพร้อม สถานภาพปัจจุบันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยอาจทำโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูล ๒) การจัดกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความพร้อม เทียบเคียงคุณภาพกลุ่มศูนย์กับมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาต่อไป ๓) การกำหนดเกณฑ์การพัฒนา/เป้าหมาย/แผนการดำเนินการ ๕ ปี ๔) การวิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเป็นรายปี ๕) การประกันคุณภาพ และ ๖) การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ระดับอนุบาลศึกษา) นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ การปรับตัวบ่งชี้/มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ครอบคลุมสามารถใช้ร่วมกันได้ เพื่อใช้ในการวางแผน เช่น อัตราส่วนครู : เด็ก เป็น ๑:๑๐