สกศ. ประชุมพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘

 

          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโคซี่ ชั้น ๙ โรงแรมเดอะแกรนด์สาทร  กรุงเทพฯ  โดยมีนางสาวสุทธาสินี วัชรบูล เป็นประธาน
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
               การยกย่องครูภูมิปัญญาไทย แบ่งเป็น ๙ ด้าน คือ ๑. เกษตรกรรม ๒. อุตสาหกรรมและหัตถกรรม  ๓. แพทย์แผนไทย ๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. กองทุนและธุรกิจชุมชน ๖. ศิลปกรรม ๗. ภาษาและวรรณกรรม ๘.ปรัชญา  ศาสนาและประเพณี และ ๙. โภชนาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกทั่วประเทศกว่า ๓๐๐ คน  จากการพิจารณาผลงาน  มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน ๑๒๓ คน แบ่งเป็น ภาคเหนือ ๒๖ คน ภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๘ คน ภาคใต้ ๒๘ คน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๑ คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนกำหนดระยะเวลาในการลงพื้นที่และการสรุปผลให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐