วันนี้ (๕  เมษายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานสรรหา และคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๘ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐  โดยมีนางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล  เป็นประธานการประชุม ณ สิปปนนท์ เกตุทัต

 
 
 
 
 
 
 

        สำหรับการคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๘ ใน ๙ ด้าน คือ ๑. เกษตรกรรม ๒. อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ๓. การแพทย์แผนไทย ๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. กองทุนและธุรกิจชุมชน ๖. ศิลปกรรม ๗. ภาษาและวรรณกรรม ๘. ปรัชญาศาสนาและประเพณี  และ ๙. โภชนาการ  ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งจะมี ๒ ลักษณะ คือ ๑. หลักเกณฑ์การประเมินจากเอกสาร ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) ประวัติผู้ทรงภูมิปัญญาและผลงาน  ๒) ประสบการณ์การทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ  ๓) ผลงานที่ปรากฎ  เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เกียรติคุณ / รางวัลที่เคยได้รับ ๕) เรียงความเล่าถึงประวัติชีวิตและการทำงานอย่างละเอียด ๖) ความคิดเห็นของผู้เสนอ  ๗) ความคิดเห็นของผู้เสนอ  ๘) ความคิดเห็นของทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น  ๙)  ชื่อ-ที่อยู่ของผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  และ ๑๐) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา   และ ๒. หลักเกณฑ์การประมินภาคสนาม ซึ่งจะพิจารณาใน ๓ ด้าน คือ  ๑) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๒) ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ ๓) ด้านคุณภาพของผลงาน   ซึ่งมีผู้สมัครรับคัดเลือกทั้งสิ้น  ๒๗๔ คน  (ข้อมูลถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐) จากภาคเหนือ จำนวน ๖๒ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๘๘ คน  ภาคกลางและตะวันออก จำนวน ๘๖ คน และภาคใต้ จำนวน ๓๘ คน   ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีการคัดกรองข้อมูลและคุณสมบัติในขั้นต้น และเตรียมพิจารณารายละเอียดเพื่อการประเมินภาคสนามต่อไป ซึ่งการคัดกรองในวันนี้ คัดกรองเหลือ ๒๔๓ คน จาก ๒๗๔ คน

 
     
     
 
 
 
 
 
 

Back Page