สกศ.ร่วมประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

 

         วันนี้ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ร่วมประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) เป็นธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมเพื่อพิจารณาคันเลือกคุณครูที่สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ.๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

   
 
   

 

สามารถดูภาพบรรยาการได้ที่