สกศ. ประชุมเร่งขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู

 

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการพิจารณารายงานวิจัยชุด “การผลิตและพัฒนาครูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและความเป็นสากล” ได้จัดทำเป็นหนังสือ ๔ เล่ม ประกอบด้วย ๑) ระบบและรูปแบบการผลิตครูและระบบวิจัยของสถาบันผลิตครูที่เหมาะสมกับสังคมไทยและความเป็นสากล ๒) ระบบและรูปแบบการพัฒนาครูที่เหมาะสมกับสังคมไทยและความเป็นสากล ๓) ระบบการใช้ครูและการบริหารงานบุคคลของครูที่เหมาะสมกับสังคมไทยและความเป็นสากล ๔) ข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการผลิตครู การพัฒนาครู และการบริหารงานบุคลากรของครู ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแก้ เพื่อให้มีความถูกต้องสมบูรณ์เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ต่อไป

 
 
 

หลังจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมหารือเรื่องของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครู คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ข้อ ๑.๔ เพื่อผลิตและพัฒนาครูผู้สอนในทุกระดับและประเภทการศึกษาให้เป็นครูที่มีคุณธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐) และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ข้อ ๓.๕ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา) ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูสู่การปฏิบัติจะต้องหาข้อเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการในปี ๒๕๖๐ และต้องตอบโจทย์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ฉบับนี้ด้วย
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิรูปกลไกและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิตครู การพัฒนาครู และการบริหารงานบุคคลของครู รวมถึงจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการหารือในเรื่องของการปฏิรูปการผลิตครูและใบประกอบวิชาชีพครูที่ต้องหากลไก ข้อรองรับ เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติยอมรับร่วมกัน หรืออาจมีการทำวิจัยในเรื่องการสอนของครูที่เรียนจบด้วยเกรดต่างกันว่าใครมีประสิทธิภาพในการสอนได้ดีกว่ากัน รวมถึงเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเนื่องจากปัญหาขาดแคลนครูในยุคปัจจุบันเป็นเหตุให้สามารถสอบครูได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งในอนาคตนั้นอาจต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้ต้องมีการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนถึงจะสอบครูได้

   
 
 

ทั้งนี้ยังได้มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี ๒๕๖๐ อีกด้วย