สกศ. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ทำเนียบรัฐบาล

 


          วันนี้ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) รายงานความก้าวหน้า เรื่องการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ... ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และผลการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ณ นครเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล 

 
   
   
             นอกจากเรื่องการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ... ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และผลการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๗ แล้ว ยังมีรายงานความก้าวหน้าเพื่อทราบ ได้แก่ ๑) การดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ๒) การจัดทำมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของการเลี้ยงดู การพัฒนา และการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยสำหรับโรงเรียนอนุบาล และมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของการเลี้ยงดู การพัฒนา และการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ๓) โครงการปรับปรุงวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และครูอาจารย์ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ๐-๓ ปี และ ๓-๕ ปี และ ๔) ผลการประชุม วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  และร่างรายงานสถานภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทย  

 
   
   
 
   
สามารถดูภาพบรรยาการได้ที่