สกศ. ประชุมเสริมสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่องค์กรที่เป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล

 

วันนี้ (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐)  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมเสวนาเรื่องโครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่องค์กรที่เป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ ๖ จัดประชุมเสวนาทางวิชาการ OEC Day ครั้งที่ ๒ การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญและกระบวนการสนับสนุน ตามวิธี SIPOC Model / Blueprint ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาทางวิชาการ “การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญและกระบวนการสนับสนุน” และ ดร.นนทวัฒน ์ สุขผล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ นำเสวนาทางวิชาการในประเด็น“การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญและกระบวนการสนับสนุน” พร้อมด้วยวิทยากรผู้คุณวุฒิ ได้แก่ ดร.โสภาค เจริญสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และระบบการจัดการความรู้ และ ดร.โสภาค เจริญสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และระบบการจัดการความรู้