สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด

 

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้ดำเนินรายการ :      รายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนาในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา สนทนาในประเด็น “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาธิการจังหวัด” ก่อนอื่นขอเรียนถามว่าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดคืออะไร แนวทางการบริหารงานในภาพรวมเป็นอย่างไร โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และบทบาทความสำคัญเป็นอย่างไร
       
รองเลขาธิการสภาการศึกษา   :     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตัวย่อ กศจ. เป็นคณะบุคคลที่เกิดขึ้นตามคำสั่งของหัวหน้าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คือ คสช. เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๙    โดยคำสั่งมุ่งเน้นเรื่องการขับเคลื่อนและการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการชุดนี้จะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้รับมอบหมายทำหน้าที่ตำแหน่งประธาน รวมทั้ง หน่วยงานศึกษาธิการภาค ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบ ร่วมทั้งผู้แทนหน่วยงานองค์กรที่จัดการศึกษา เช่น สพฐ. กศน. และจะมีบุคคลสำคัญในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง  เช่น ท้องถิ่นจังหวัด ประธานอุตสาหกรรม ประธานหอการค้า  ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนามาร่วมเป็นกรรมการ และนอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับภาคประชาชน โดยแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นทำหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ และมีผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และมีผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย ทางด้านบริหารบุคคล มาร่วมเป็นกรรมการ ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายมาร่วมเป็นกรรมการ จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้เพื่อมาร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาระดับจังหวัด
       
ผู้ดำเนินรายการ :    

เรียกว่าเป็นการรวมพลังของระดับจังหวัดและประเทศในการมารวมกันจัดการศึกษาในครั้งนี้ 

       
รองเลขาธิการสภาการศึกษา   :       การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของจังหวัด คือ การบูรณาการการศึกษาตั้งแต่เกิดจนถึงแก่เสียชีวิต หรือ เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย ปฐมศึกษา อุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาจนถึงขั้นผู้สูงวัยจะมีการดูแลทั้งหมด
       
      อีกประเด็นที่น่าสนใจ ต้องมีการพิจารณามอบแผนพัฒนาการศึกษา รวมถึงความเห็นชอบเรื่องการประเมินผลและการบริหารงานบุคคลทางด้านการศึกษาของจังหวัด
       
ผู้ดำเนินรายการ :     สำหรับบทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างหรือมีความสำคัญอย่างไร
       
รองเลขาธิการสภาการศึกษา :     ผู้ว่าราชการจังหวัด ทำหน้าที่เป็นประธาน ซึ่งในอดีตท่านไม่ได้เข้ามาดูแลโดยตรง เพียงกำกับงานในจังหวัด แต่ครั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญส่วนของท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เน้นเรื่องการบูรณาการ ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเข้ามากำกับดูแลทั้งในส่วนภาพรวม พร้อมทั้งดูแลเรื่องการศึกษา จะมีประเด็นสำคัญเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและเกิดการปฏิรูปประเทศยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ทั้งนี้จะต้องขับเคลื่อน และร่วมกันบูรณาการ ระดมทุกภาคส่วนในจังหวัดเข้ามาช่วยกันในเรื่องนี้
       
ผู้ดำเนินรายการ :     บริบทแต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่างกันไปใช่หรือไม่
       
รองเลขาธิการสภาการศึกษา   :     ใช่ค่ะ เมื่อก่อนกระทรวงศึกษาธิการมีจำนวน ๑๒ ภาค ส่วนกระทรวงมหาดไทยจำนวน ๑๘ ภาค กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน ๑๘ ภาค  ดังนั้น การประสานงานอาจมีความเหลื่อมล้ำกันบ้าง การแบ่งในครั้งนี้จะตรงกันทั้งหมด ทั้งเรื่องการขับเคลื่อนจะมีความง่ายขึ้นและเรื่องการประสานงาน
       
      ในส่วนภาคจะมีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น เช่น ภาคตะวันออก เรียกว่า ภาคเศรษฐกิจมีจุดเน้นทางด้านอุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ จึงนำมาสู่ทางด้านการศึกษา โดยนำพื้นฐานการผลิตเด็กนักเรียนให้มีคุณลักษณะ หรือสมรรถนะในด้านใดบ้างที่จะรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่นั้น จึงจำเป็นต้องวางกลไกการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้สอดคล้องรองรับกัน
       
ผู้ดำเนินรายการ :     จากการทำงานทุกภาคส่วนนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการเรื่อง “จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด” ขึ้น
       
รองเลขาธิการสภาการศึกษา   :     การประชุมปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร
       
      บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดคือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ผ่านมา การดำเนินการมีการจัดทำร่างแผนฯ มาโดยตลอด สำหรับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติกำลังจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า เรียกว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับผิดชอบเรื่องนี้จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากองค์กรหลัก ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดเข้ามาร่วมกันพิจารณา เพราะในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนจะต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับทุกภาคส่วน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อให้แผนมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การประชุมครั้งนี้ แต่ละคนได้นำแผนพัฒนาการศึกษาของภาคของจังหวัดตนเองที่ร่างไว้ เข้ามาร่วมกันพิจารณาด้วย โดยเทียบเคียงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และปรับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยพิจารณาจากบริบทในทุกพื้นที่ว่าจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่อย่างไร
       
ผู้ดำเนินรายการ :     จากการประชุมมีความชัดเจนมากน้อยเพียงไรในเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาธิการจังหวัด
       
รองเลขาธิการสภาการศึกษา   :     สำหรับการประชุมนอกจากจะมีการชี้แจงเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแล้ว หลังจากนั้นได้มีการจัดให้แต่ละภาคการศึกษามาสนทนาร่วมกัน นำแผนของภาคมาร่วมกันพิจารณาเป้าหมาย ทิศทาง และปรับให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ กระบวนการนี้เป็นการทำงานร่วมกันในการระดมความคิดเห็น มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านแผนการศึกษาแห่งชาติมาช่วยกันดูแลการปรับในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้มีการนำเสนอแผนที่ได้ให้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศ มีการให้ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ได้ถือเป็นร่างที่มีการปรับปรุง เพราะแต่ละภาคการศึกษา แต่ละจังหวัด ต้องนำแผนกลับไปที่จังหวัดตัวเองเพื่อไปประชุมชี้แจงกันในระดับพื้นที่อีกครั้ง ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดก่อนที่จะส่งกลับมาที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเพื่อไปรวบรวมและจัดพิมพ์ต่อไป
       
ผู้ดำเนินรายการ :     จากการประชุมครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะมีแนวทางในการดำเนินงานหรือขยายผลเรื่องดังกล่าวต่อไปอย่างไร
       
รองเลขาธิการสภาการศึกษา   :     หลังจากการประชุมครั้งนี้ ทุกท่านจะกลับไปยังพื้นที่ของตัวเอง โดยไปขยายผลในการนำร่างแผนครั้งนี้เข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อจัดทำรายละเอียดที่ถูกต้องของจังหวัด ก่อนที่จะส่งกลับมายังกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษารับหน้าที่ในการรวบรวม และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทั้งนี้แผนพัฒนาการศึกษาในระดับประเทศ ซึ่งจะมีแผนของทุกจังหวัดอยู่ในนั้น เป็นแผนที่นำเสนอจากผู้บริหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการที่เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีหน้าที่ในการกำกับติดตามการทำงานทั้งหมดได้รับทราบแผน และนำไปสู่กระบวนการในการที่จะลงไปกำกับ ติดตาม สนับสนุน รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณในอนาคตในการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะดำเนินการต่อไปคือการนำแผนลงไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
       
ผู้ดำเนินรายการ :     ทราบว่าการประชุมนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ท่านได้แนะนำเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาธิการจังหวัดอย่างไร
       
รองเลขาธิการสภาการศึกษา   :     หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้หลักในการทำงาน โดยได้อัญเชิญหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยให้พระบรมราโชวาทกับศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และท่านได้ให้แนวคิดในการจัดทำแผนครั้งนี้ด้วย
       
ผู้ดำเนินรายการ :     สัปดาห์หน้าจะเข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องการนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชวินิจฉัยงานขับเคลื่อนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้วย
       
รองเลขาธิการสภาการศึกษา   :     ใช่ค่ะ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในสัปดาห์หน้า ท่านจะนำกิจกรรมนี้ไปกราบบังคมทูลเพื่อขอประทานพระบรมราชวินิจฉัยข้อเสนอแนะในการทำงาน เพราะพระองค์ท่านได้เคยลงไปเยี่ยมโรงเรียนต่าง ๆ ในทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด พระองค์ท่านจะมีประเด็นต่าง ๆ ที่จะพระราชทานเสนอแนะเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่าง ๆ ทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับจังหวัด ดังนั้น โอกาสนี้คงได้รับพระบรมราชวินิจฉัยมาประกอบเพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาธิการจังหวัดและภาคมีความชัดเจนมากขึ้น
       
ผู้ดำเนินรายการ :      สุดท้ายนี้ขอให้ท่าน ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ฝากอะไรถึงผู้รับฟังรายการรอบรั้วเสมา
       
รองเลขาธิการสภาการศึกษา   :     การพัฒนาการศึกษาในขณะนี้ ลงไปอยู่ในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด การทำงานในอนาคตจะลงไปบูรณาการในทุกระดับ มีผู้แทนภาคประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมทำงานและขับเคลื่อนในครั้งนี้ ในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง อยากเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของพื้นที่ ของท้องถิ่น ดิฉันคิดว่า การปฏิรูปการศึกษาจะได้ตรงเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ สร้างคนดีให้กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ไปร่วมกันพัฒนา และนำพาไปสู่ความเจริญต่อไป
       
ผู้ดำเนินรายการ :     สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ถ้ามีความคืบหน้าทางรายการขอเรียนเชิญท่านมาสนทนาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกครั้ง วันนี้ขอขอบคุณ และสวัสดีครับ