สกศ. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรับรู้ความเข้าใจนโยบายการศึกษาฯ”

 
   

 

          วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นายชาญ ตันติธรรมถาวร  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ประเด็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประชาชน” ซึ่งการระชุมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.นนทวัฒน์ สุขผล  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์  ผู้ช่วยคณบดีแผนยุทธศาสตร์องค์กรและหัวหน้าภาควิชาการตลาดและโลจีสติกส์  และนางสุชาดา โรจนรวีวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างบุคคล เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  เพื่อหาแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 
             นายชาญ ตันติธรรมถาวร กล่าวว่า การทำแผนการสื่อสารต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์สกศ. ไม่เพียงแต่สื่อสารให้ประชาชนและหน่วยงานภายนอกองค์กร ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร แต่ยังรวมถึงการสื่อสารภายในองค์กรด้วย ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์วิธีการสื่อสาร เครื่องมือ และกลุ่มเป้าหมาย เน้นการเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานทางด้านการศึกษาเป็นหลัก สิ่งเหล่านื้ ต้องวางแผนการสื่อสารขององค์กรในห้าปีแรก ว่าควรเป็นเรื่องอะไร สามารถขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างไร ซึ่งสกศ. มีประเด็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความท้ายทายสิบสามประเด็นที่ต้องคำนึงว่าควรทำเรื่องใดก่อนหรือหลัง ในห้าปีแรกอาจทำได้บางประเด็น แต่เชื่อว่าเราจะสามารถขับเคลื่อนทุกประเด็นได้ภายในยี่สิบปี ทั้งนี้ต้องวางแผนว่าจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างไรต่อไปในอนาคต

 
   
 


          ทางด้านดร.นนทวัฒน์  สุขผล กล่าวว่า ภายในยี่สิบปีแผนการสื่อสารองค์กร  แผนยุทธศาสตร์ของสกศ. และแผนของแต่ละหน่วยงานภายในสกศ. ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เน้นให้การสื่อสารเป็นส่วนขับเคลื่อนให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของสกศ. โดยเน้นหาวิธีการเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการวัดประสิทธิผล มีการทำวิจัย ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ สัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำผลที่ได้มาทำแผนการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 
   


          ภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีการเสวนาทางวิชาการในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ๑) การสร้างความรับรู้ความเข้าใจนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประชาชน  ๒) การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารองค์การและประชาสัมพันธ์เชิงรุกขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และพัฒนาประเทศไทยยุค ๔.๐ และ ๓) รูปแบบการสร้างความรับรู้ความเข้าใจนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประชาชนของสกศ. สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากแต่ละหน่วยงานในสังกัดของสกศ. ในการทำแผนการสื่อสารขับเคลื่อนองค์กรต่อไป