สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การจัดทำข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง การจัดทำข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประเด็นสนทนา

 ผู้ดำเนินรายการ  :     รายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนาในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สนทนาในประเด็น “การจัดทำข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ก่อนอื่นขอเรียนถามถึงความเป็นมาของการจัดทำข้อเสนอและร่างกฎหมายดังกล่าว
       
 ผอ. เรืองรัตน์   :     สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ในการนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอและร่างกฎหมายดังกล่าวไปพิจารณา
       
      นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงสั่งการให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอจากรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
       
      เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณา “ข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ ๓๐ หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๕ คน เพื่อพิจาณาประเด็นต่าง ๆ ภายใต้กรอบที่เกี่ยวข้อง ๗ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ๑) การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ๒) กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนและกองทุนเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู ๓) การพัฒนากลไกและพัฒนาระบบผลิตครู ๔) ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ๕) การปรับโครงสร้างบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖) การปรับปรุงระบบการวิจัย เทคโนโลยีการศึกษา สื่อ และแหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และ ๗) การจัดการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนและรองรับการพัฒนาประเทศ
       
       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร. ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะทำงานยกร่างแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นผู้นำเสนอ “แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา” โดยกล่าวถึงความเป็นมา ทั้งนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่จะตั้งคำถามว่าทำไมจึงเกิดเรื่องแบบนี้ ต้องปฏิรูปอย่างไร ในส่วนฝ่ายบริหารจะพิจารณาแนวทางเหล่านี้เพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป โดยวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ว่ามากน้อยเพียงใด
       
ผู้ดำเนินรายการ :      กรอบแนวคิดของข้อเสนอและร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องหรือแตกต่างจากเดิมมากน้อยเพียงใด
       
ผอ. เรืองรัตน์   :      ข้อเสนอและร่างกฎหมายดังกล่าวมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างจากอดีต โดยมีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สำหรับเรื่องใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น
       
      ประเด็นการตรากฎหมายที่ว่าด้วยกองทุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ แต่เดิมมีกองทุน กยศ. และ  กรอ. ซึ่งกระทรวงการคลังรายงานในที่ประชุมว่ากำลังมีการรวมกองทุนดังกล่าว ที่ประชุมเสนอว่าไม่ควรตราพระราชบัญญัติฉบับใหม่ขึ้นแต่ควรรวมพระราชบัญญัติที่มีอยู่เดิม คือ กยศ. กรอ. และให้เพิ่มเรื่องทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาศซึ่งไม่ต้องใช้คืน เป็นต้น
       
      ประเด็นกองทุนเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของครู ซึ่งกระทรวงการคลัง รายงานในที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในมาตรา ๑๑ (๒) กำหนดว่าการจัดตั้งกองทุนใหม่ในลักษณะกองทุนหมุนเวียนจะต้องมีการเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารกองทุนเหล่านั้น ดังนั้น ต้องมาพิจารณารายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไป
       
       ประเด็นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล มีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
       
       ประเด็นการดูและพัฒนาเด็กเล็ก มีข้อเสนอการจัดตั้งสถาบันปฐมวัยแห่งชาติ ที่ประชุมเสนอว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายให้มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรใหม่ ควรใช้กลไกที่มีอยู่เดิม อาจจะปรับเรื่ององค์ประกอบเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งมีข้อเสนอว่าหน่วยงานที่ดูแลเด็กเล็ก ๐- ๒ ปี ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       
 ผู้ดำเนินรายการ :      ข้อเสนอและร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ มีข้อเสนอให้จัดตั้ง หรือลด หน่วยงานและบุคลากรอย่างไร
       
 ผอ. เรืองรัตน์   :      ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปโครงสร้าง และการเชื่อมโยงการปฏิรูปโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเรื่องการบริหารงานบุคคล จะไปตอบโจทย์เรื่องเด็ก สำหรับการลดหน่วยงาน มีข้อเสนอแนะให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ๆ แต่ที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ยากในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นองค์กรกลางมาดำเนินการ ควรจะใช้หน่วยงานที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ไม่ห็นด้วยกับการลดหน่วยงาน
       
 ผู้ดำเนินรายการ :      ในการกำหนดกรอบและแผนขั้นตอนการดำเนินการ ในแง่ของช่วงเวลาได้มีการกำกับไว้หรือไม่ และมีการกล่าวถึงบทลงโทษหรือไม่ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
       
ผอ. เรืองรัตน์   :       สำหรับกรอบเวลา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกาศใช้ ต้องดำเนินการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปภายใน ๖๐ วัน ไม่น่าจะต้องมีการลงโทษ เป็นกรอบเวลาที่กำหนดเฉพาะว่าต้องทำอะไรต่อไป ข้อเสนอที่เป็นกฎหมายจะเป็นกฎหมายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประสบความสำเร็จ
       
 ผู้ดำเนินรายการ :      มีกลไกอะไรที่ทำให้กรอบที่กำหนดไว้สามารถทำได้ เนื่องจากเรื่องที่เคยกำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผ่านมา บางเรื่องไม่ได้ทำ
       
 ผอ. เรืองรัตน์   :      ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการกำหนดกรอบเวลา ช่วงที่ผ่านมาอาจมีการกำหนดลอย ๆ ไม่ได้บอกว่าดำเนินการเรื่องนี้ภายในกี่ปี แต่ในส่วนของคณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากเป็นฝ่ายวิชาการ และเห็นว่าการที่จะขับเคลื่อนประเทศเรื่องการศึกษาให้ประสบความสำเร็จต้องมีการดำเนินการ คือมีกลไกการดำเนินการให้แล้วเสร็จ เกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอนที่สำคัญคือมีเรื่องกรอบเวลาในแต่ละประเด็น
       
ผู้ดำเนินรายการ :     หลังจากการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะดำเนินการอย่างไรต่อไป 
       
 ผอ. เรืองรัตน์   :      การประชุมในครั้งนี้มีระยะเวลาค่อนข้างจำกัด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอให้ผู้แทนแต่ละหน่วยงานกลับไปพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และให้ส่งเอกสารกลับคืนมายังสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะนำเอกสารทั้งหมดมาประมวลเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้นจะนำเสนอพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
       
      ทั้งนี้ ดร. ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะทำงานยกร่างแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  กล่าวว่าข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป ดังนั้น จึงต้องมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ อีกทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการผลักดันให้หลายประเด็น เช่น การพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู การจัดสรรเงินไปที่ครูโดยตรงในการฝึกอบรมครู เป็นต้น 
       
 ผู้ดำเนินรายการ :      ข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะปรากฎผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และลงถึงในการดำเนินการได้จริงเมื่อใด
       
 ผอ. เรืองรัตน์   :      ข้อเสนอและร่างกฎหมายดังกล่าวข้างต้นมีหลายเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาดำเนินการอยู่แล้ว สำหรับประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการจะรับไปดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี
       
 ผู้ดำเนินรายการ :      ในช่วงท้ายขอให้ท่านฝากอะไรถึงผู้รับฟังรายการรอบรั้วเสมา
       
 ผอ. เรืองรัตน์   :      การจัดทำข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นแผนที่ดีที่จะได้นำไปดำเนินการต่อไป สิ่งที่สภานิติบัญญัติแห่งชาตินำเสนอมีความสอดคล้องกัน มีเพียงบางประเด็นที่จะต้องนำมาพิจารณาว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายประเทศ จะนำไปพิจารณาในโอกาสต่อไป
       
 ผู้ดำเนินรายการ :      ขอขอบพระคุณนางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่นำเรื่องราวดี ๆ มาฝากผู้รับฟังรายการ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณ และสวัสดีค่ะ