สกศ. จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ...

 

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ... โดยมี นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

   
   

 

การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่พึงได้รับจากรัฐอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม และรัฐจำเป็นต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานในทุกระดับและประเภทการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๑ กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และกำกับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา มาตรา ๓๓ กำหนดให้สภาการศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ และพิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

 
   
   

 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งการจากดำเนินงานที่ผ่านมายังพบปัญหาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ทั้งปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวใช้มาเป็นเวลา ๑๐ ปี แล้ว สำนักงานฯ จึงเห็นควรปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดรับกับแผนการศึกษาแห่งชาติและการพัฒนาประเทศไทยในศตวรรษที่ ๒๑   ทั้งนี้สาระสำคัญของมาตรฐานการศึกษาจะเน้นหลักการ “น้อยลง  สูงขึ้น ลึกมาก เหมาะยิ่ง” และมีกรอบการกำหนดมาตรฐานการศึกษา โดยใช้ หลัก องค์ ๔ แห่ง การจัดการศึกษา คือ  พุทธิศึกษา  จริยศึกษา  หัตถศึกษา และพลศึกษา สำหรับมาตรฐานการศึกษาที่สำนักงานฯ กำลังดำเนินการจัดทำ จะแบ่งออกเป็น ๔ มาตรฐานหลัก คือ  มาตรฐานที่ ๑ ผู้รับผิดชอบในทุกบทบาทหน้าที่ของตน  มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  มาตรฐานที่ ๓ ผู้ร่วมมือรวมพลังสร้างนวัตกรรม และ มาตรฐานที่ ๔ ผู้มีคามเป็นพลเมืองดี