สกศ. ร่วมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ”

 


          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในหัวข้อ วิถีชีวิตอย่างพอมี พอกิน พึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย