สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ

 

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประเด็นสนทนา

ผู้ดำเนินรายการ  :     รอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนาในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สนทนาในประเด็น “ค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ” ก่อนอื่นขอเรียนถามเกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ
       
ผอ. กวิน :      สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายทางการศึกษาของประเทศ เปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ Talent Science, Sport, Music and Art Youth Camp (TSA Youth Camp) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับการพัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษให้มีความเป็นเลิศในด้านที่ตนถนัด สร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชน เพื่อนำความเป็นเลิศในศาสตร์ของตนเองไปใช้ในการพัฒนาตนเองและร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบบูรณาการที่สนองต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเด็กในแต่ละระดับ และแต่ละความสามารถ
       
       โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ Talent Science, Sport, Music and Art Youth Camp (TSA Youth Camp)รุ่นที่ ๑ คัดเลือกเด็กผู้มีความสามารถพิเศษ (Talented) ใน ๓ ด้านคือ ๑) ด้านวิทยาศาสตร์ ๒) ด้านกีฬา และ ๓) ด้านดนตรีและศิลปะ ซึ่งนับเป็นค่ายแรกในประเทศไทย ที่ได้บูรณาการผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงทั้ง ๓ ด้าน ทำให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทั้งตนเองและสังคมส่วนรวมพร้อมที่จะนำความสามารถพิเศษไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
       
ผู้ดำเนินรายการ :     ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร อายุเท่าไร ขั้นตอนและวิธีการสมัครเป็นอย่างไร
       
ผอ. กวิน :     สำหรับเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ อายุระหว่าง ๑๖ - ๑๘ ปี ที่มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้ง ๓ ด้าน ไม่ว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์    ด้านกีฬา (บาสเกตบอลหรือฟุตบอล) รวมทั้งด้านดนตรีและทางศิลปะ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าค่ายได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) โดยกรอกใบสมัคร พร้อมส่งแฟ้มสะสมงาน (Port Folio) และบทความแสดงวิสัยทัศน์ของตนเองในหัวข้อ “ฉัน คือ หนึ่งกำลังที่พัฒนาชาติไทย” ส่งมายังคณะกรรมการพิจารณาค่าย TSA Youth Camp สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
       
ผู้ดำเนินรายการ :     ถ้าน้อง ๆ นักเรียนบางคนเก่ง หรือมีความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้หรือไม่
       
ผอ. กวิน :     ไม่ได้ครับ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ Talent Science, Sport, Music and Art Youth Camp (TSA Youth Camp) เป็นรุ่นที่ ๑ ซึ่งเป็นการนำร่องเฉพาะ ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านวิทยาศาสตร์ ๒) ด้านกีฬา และ ๓) ด้านดนตรีและศิลปะ สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายรุ่นต่อไปอาจจะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
       
ผู้ดำเนินรายการ :     คณะกรรมการจะใช้เกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
       
ผอ. กวิน :      เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร แฟ้มสะสมผลงาน และบทความแสดงวิสัยทัศน์ “ฉันคือหนึ่งกำลังที่พัฒนาชาติไทย” และเอกสารประกอบการสมัคร โดยผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ ๑ จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป รอบที่ ๒ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากการสัมภาษณ์และการแสดงความสามารถพิเศษในด้านที่สมัคร โดยผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย TSA Youth Camp จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป และมีรายชื่อในลำดับที่ ๑ – ๒๐ คนแรกในแต่ละด้าน (ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ) หากมีผู้สละสิทธิ์ หรือไม่มารายงานตัวแจ้งความประสงค์เข้าค่าย คณะกรรมการจะพิจารณาผู้มีรายชื่อสำรองในลำดับถัดไป ผลการพิจารณาของคณะกรรมถือว่ายุติ
       
      สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ป้ายประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และที่เว็บไซต์ www.onec.go.th และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะมีประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง
       
ผู้ดำเนินรายการ :     รายละเอียดของการจัดกิจกรรมมีอะไรบ้าง และสิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษมีอะไรบ้าง
       
ผอ. กวิน :      การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ
เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กำหนดการเข้าค่ายระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งน้อง ๆ จะได้มาอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ กิจกรรมฝึกฝนความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และการสร้างนวัตกรรมเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการศึกษาดูงาน และพบปะกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในระยะเวลา ๒ สัปดาห์ เพื่อสร้างสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มองค์ความรู้และทักษะที่ตนเองเชี่ยวชาญ การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักการเสียสละ เกิดจิตสำนึกที่ดีและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทั้งตนเองและสังคมส่วนรวม
       
      ในการคัดเลือกเด็กผู้มีความสามารถพิเศษ (Talented) ใน ๓ ด้านคือ ๑) ด้านวิทยาศาสตร์ ๒) ด้านกีฬา และ ๓) ด้านดนตรีและศิลปะ ด้านละ ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน แต่จะพิจารณาอีกครั้งว่าในแต่ละด้านมีผู้สมัครมามากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากความต้องการ และความสนใจของเด็กอีกครัง ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเข้าไปสังเกตการณ์กิจกรรมได้ โดยมีเงื่อนไขของเวลา เพราะต้องการให้ความเป็นส่วนตัวกับเด็ก
       
ผู้ดำเนินรายการ :     การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ น้อง ๆ จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านฝากอะไรถึงท่านผู้รับฟังรายการ
       
ผอ. กวิน :     ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา อาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ โทร ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๓๑๕, ๑๓๓๐, ๑๓๔๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๐๘๔ หรือ ๐ ๒๒๔๓ ๑๕๑๑ เว็บไซต์ www.onec.go.th
       
ผู้ดำเนินรายการ :      วันนี้ขอขอบคุณ ผอ. กวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
       
      ............................................................................................................