สกศ. จัดประชุมเสวนาทางวิชาการ OEC Day ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การจัดทำแผนบริหารจัดการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล”

 


          วันนี้ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเสวนาทางวิชาการ OEC Day ครั้งที่ ๑ การเสริมสร้างเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของราชการ หัวข้อ "การจัดทำแผนบริหารจัดการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖o ณ โรงแรมบียอนด์สวีท  กทม. โดยมี ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดร.โสภาค เจริญสุข ธนาคารออมสิน เป็นวิทยากร   
   


          ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การประชุมวันนี้จะช่วยเสริมสร้างการทำงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ให้เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ ตามแผนนโยบายระดับชาติ สำนักงานฯ มีต้นทุนที่เป็นเป้าหมาย คือ ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่กำลังจะเข้าสู่ ครม. ซึ่งร่างดังกล่าวมีทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
 

   
   
   
   


          ภายหลังที่ พรบ.การศึกษาแหงชาติได้ประกาศใช้แล้ว สำนักงานฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอิสระ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ขณะนี้ สกศ. กำลังดำเนินการผลักดันกฎหมายต่างๆ ที่สำคัญ คือ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กองทุนเพื่อส่งเสริมผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดการศึกษา ที่วัตถุประสงค์ คือ ช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนรู้เต็มศักยภาพและการพัฒนาครู ทั้งนี้ ให้นำสิ่งเหล่านี้มาผนวกไว้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ ในวันนี้ เพื่อเป็นแผน ๕ ปี ๑๐ ปี ๑๕ ปี ๒๐ ปี โดยระยะ ๕ ปีแรกต้องมีความชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณและจัดโครงสร้างของสำนักงานฯ สำหรับระยะอื่นๆ จะเป็นเป้าหมายกว้างที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้