สกศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ สกศ.

          วันนี้  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ สกศ. ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ครั้งที่ ๑ ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร (Total  Innovation Management : TIM)  ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องกำแหง พลางกูร  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ดร.ชัชวลิต สรวารี  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิทยากร