ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารแบบองค์รวม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

         วันนี้ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารแบบองค์รวม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีผู้แทนสำนัก และข้าราชการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 
   
   
 

          นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารแบบองค์รวม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจาก ดร.นนทวัฒน์ สุขผล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน" ถือเป็นการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (บังคับเฉพาะส่วนราชการ) ตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการจะได้รับความรู้และทำความเข้าใจต่อการสื่อสารองค์กรและสามารถสื่อสารถึงผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ได้รับรู้ถึงภารกิจและแนวทางดำเนินงานของสำนักงาน

 
   
   
   
 

         ดร.นนทวัฒน์ สุขผล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสินบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน" ความสำคัญตอนหนึ่งว่า การสื่อสารผลการดำเนินการขององค์การ ถือเป็นกระบวนการสำคัญที่มีบัญญัติกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด ๑ การนำองค์กร (Leadership) ทั้งนี้ เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายทิศทางของสำนักงาน สร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์การ รวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา มีการสื่อสารแบบสองทาง (2 Way Communication) รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ได้รับทราบถึงการตัดสินใจที่สำคัญ ทั้งยังสร้างบทบาทเชิงรุกในการจูงใจบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 
   
   
   
 

         สำหรับประเด็นสำคัญการสื่อสารและการถ่ายทอดนโยบายของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) คือ วิสัยทัศน์ สกศ. เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาและกฎหมายการศึกษาของชาติ เพื่อให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พันธกิจ ๑.พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ๒.ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน  ๓.ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และ ๔.พัฒนากฎหมายการศึกษาให้เื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ค่านิยม : OEC ประกอบด้วย O - Obligation พันธะผูกพัน E - Excellence มุ่งมั่นความเป็นเลิศ และ C - Collaboration เชิดชูพลังความร่วมมือ

 
   
   
 


     ทั้งนี้ สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (สสป.) ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จะได้รวบรวมสาระสำคัญแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายรายงานผู้บริหารตามลำดับต่อไป