สกศ. คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

 

                            สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สกศ. โดยมีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธานกรรมการ

                       

                       ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มีกรอบความคิดของการทำงานที่มุ่งส่งเสริม และยกย่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือนที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ

 

                       ดังนั้น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้จะต้องพิจารณาคัดเลือกด้วยความถูกต้องและเหมาะสม โดยยึดตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดในหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ และคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ และขอให้คณะกรรมการและฝ่ายเลขานุการดำเนินการคัดเลือกด้วยความเป็นธรรม มีการวัด ประเมินค่าคุณภาพคน คุณภาพงาน เกณฑ์การพิจารณา เพื่อให้ผลการคัดเลือกนี้ต้องเป็นที่ยอมรับ ซึ่งที่ประชุมกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐