ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการประเภทคนพิการ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการประเภทคนพิการ
เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


             ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการประเภทคนพิการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

             ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ๒ อัตรา
                 ๑.๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
                 ๑.๒ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ

             ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                 ๒.๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบเท่า มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงาน
สารบรรณ มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Microsoft Office (Word Excel Power Point) ได้เป็นอย่างดี
                 ๒.๒ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Microsoft Office (Word Excel และ Power Point) ได้เป็นอย่างดี
                 ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการประเภทคนพิการทุกตำแหน่งจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมชีวิตคนพิการแห่งชาติประกาศกำหนด

             ๓. อัตราค่าจ้าง
                 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
                 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๗๐๐ บาท
                 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๕๐๐ บาท
                 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

             ๔. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

             ๕. การรับสมัคร
                 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น ๔ อาคาร ๑ สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.onec.go.th ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๖๖๘๗๑๑๐-๒๔ ต่อ ๑๔๑๒ ๑๔๓๘

             ๖. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
                 ๖.๑ หลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา/สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร) จำนวน ๑ ฉบับ             ๖.๒ สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการ จำนวน ๑ ฉบับ
                 ๖.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน ๑ รูป

             ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการคัดเลือกในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยจะติดประกาศไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ (หน้าลิฟท์) ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th

             ๘. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
                  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือก ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ซึ่งจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในงานและระบบราชการ ทัศนคติในการทำงาน บุคลิกภาพและการปรับตัว โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

             ๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
                 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับคะแนนผลการสอบ และจะติดประกาศไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ (หน้าลิฟท์) ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th

             ๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกและระยะเวลาการจ้าง
                  ๑๐.๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามจำนวนอัตราการจ้างที่ได้ประกาศไว้ ให้ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
                  ๑๐.๒ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติให้จ้างและลงนามในสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และอาจมีการต่อสัญญาในปีงบประมาณถัดไป กรณีมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


ดาวน์โหลดประกาศที่เกี่ยวข้อง
           1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการประเภทคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
           2. แบบฟอร์มใบสมัครในการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน