ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


             ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 ที่ นร 10114/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ว่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
             1.1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ 4 สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
             1.2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ 6 สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
             รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศนี้

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
             3.1 เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
             3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ ดังนี้
                          3.2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ กล่าวคือ ได้รับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอก และ/หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
                          3.2.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
                                       1) ประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
                                       2) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
                                       3) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
                                       4) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1) หรือ 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดและ
             3.3 ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
             กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนในขณะที่ขอประเมินก็อาจขอประเมินล่วงหน้าได้ แต่ทั้งนี้ผู้ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
             ผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน (ตามข้อ 3.) ในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือจะมีคุณสมบัติครบถ้วนเกินระยะเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

4. การรับสมัคร
             ให้ผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศกำหนดตามข้อ 3. และประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่กำหนดได้ที่เว็บไซต์ http://www.onec.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561


ดาวน์โหลดประกาศที่เกี่ยวข้อง
           1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
           2. ข้อมูลบุคคลผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
           3. เอกสารหมายเลข 1 แบบแสดงผลงานย้อนหลังหรือความสำเร็จของงาน
           4. เอกสารหมายเลข 2 แบบแสดงวิสัยทัศน์
           5. เอกสารหมายเลข 3 ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตำแหน่งที่สมัคร