ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ที่สมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษาแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ที่สมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วน
เพื่อรับการสรรหาและเลือก เป็นกรรมการสภาการศึกษาแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

             ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และ การบริการ โดยกำหนดให้มีการสมัครและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา เพื่อรับการสรรหาและการเลือก เป็นกรรมการสภาการศึกษา นั้น

             จึงขอประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
             ๑. ว่าที่ร้อยเอก คมกริช เวชสัสถ์
                        
                                      ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑