รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


             ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมเจ้าท่า ลำดับที่ 15 ถึงลำดับที่ 24 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นั้น

             บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
600201 6010030 นางสาวจิราภา สันประเทียบ
600202 6010166 นางสาวทัศนา ทองมั่นจันทร์
600203 6010026 นางสาวชาริสา ภูกระโดน
     
     

 

             หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้
          1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
              วิธีการคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
              1) ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงาน (30 คะแนน)
              2) สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (30 คะแนน)
              3) คุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ทัศนคติต่องานราชการ (40 คะแนน)
         ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมเจ้าท่า ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
         2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน เวลา สถานที่กิจกรรมการประเมินหมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
เวลา 09.30 - 12.00 น.
ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(รายงานตัวเวลา 08.3๐ น.
ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักอำนวยการ ชั้น ๔ อาคาร ๑
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)
สัมภาษณ์เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน
600201 - 600203
     


         3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
             ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
             3.1 การสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม เหมาะสมกับลักษณะของการเข้าสอบและประพฤติตนเป็นสุภาพชน โดยสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
        (การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ และรองเท้าแตะฟองน้ำ)
             3.2 ต้องไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เรียกถึงลำดับที่ที่จะเข้ารับการสอบไปแล้ว ก็จะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบในครั้งนี้
             3.3 ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงตนในการเข้าสอบ ก็จะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบในครั้งนี้
             3.4 ขณะที่รอเข้าสอบ ให้นั่งในบริเวณที่จัดให้ และอยู่ในความสงบเรียบร้อย และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการสอบทันทีที่เรียกให้เข้าสอบ
             3.5 ผู้เข้าสอบ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้นี้ และเมื่อเสร็จการสอบแล้ว ให้ผู้เข้าสอบออกจากบริเวณอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สอบโดยเร็ว และห้ามกระทำการอันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบคนอื่น

         ผู้เข้ารับการประเมินผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ    

           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น ๔ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://www.onec.go.th หัวข้อรับสมัครงาน ทั้งนี้ กำหนดวันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                     ประกาศ  ณ  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดประกาศที่เกี่ยวข้อง
           1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
           2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ