ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ พร้อม วัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


             ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไปแล้ว นั้น
             บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อวัดความความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

            รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
            1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
            2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

            กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 159 คน
วันที่สอบ วันที่ 5 สิงหาคม 2560
สถานที่สอบ อาคาร ๕๖ ปี ห้องประชุมกำแหง พลางกูล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  เลขประจำตัวสอบ 6001000001 - 6001000430
เวลา 07.30 น. - 08.30 น. รายงานตัวและตรวจหลักฐานการสมัครสอบ
                                 (หากมารายงานตัวเกินกว่า 08.30 น. จะไม่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์รายบุคคล
  เลขประจำตัวสอบ 6001000431 - 6001001018
เวลา 12.00 น. - 13.00 น. รายงานตัวและตรวจหลักฐานการสมัครสอบ
                                 (หากมารายงานตัวเกินกว่า 13.00 น. จะไม่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์รายบุคคล
   
  
ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) จำนวน 140 คน
วันที่สอบ วันที่ 6 สิงหาคม 2560
สถานที่สอบ อาคาร ๕๖ ปี ห้องประชุมกำแหง พลางกูล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  เลขประจำตัวสอบ 6002000002 - 6002000259
เวลา 07.30 น. - 08.30 น. รายงานตัวและตรวจหลักฐานการสมัครสอบ
                                 (หากมารายงานตัวเกินกว่า 08.30 น. จะไม่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์รายบุคคล

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


ดาวน์โหลดประกาศที่เกี่ยวข้อง
           1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
           2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
           3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
           4. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
           5. แผนที่