ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง 
 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


             ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นั้น
             บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
             ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครข้างต้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ตั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
             สำหรับผู้ที่สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบ ให้นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)



รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)



วัน เวลา และสถานที่สอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
             วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
             ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
             ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี




ที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา




ดาวน์โหลดประกาศ
           1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
           2. รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
           3. รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
           4. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
           5. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
           6. ที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบฯ
           7. แผนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Back Page