รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

             ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ลำดับที่ 71 ถึงลำดับที่ 80 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

              บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
๑. ๖๐๐๑๐๑ ๔๕๙๐๐๐๐๐๔ นางสาวอริศรา ชุมวงค์
๒. ๖๐๐๑๐๒ ๔๕๙๐๐๐๕๒๖ นางอรทัย จ้อยอ่ำ
๓. ๖๐๐๑๐๓ ๔๕๙๐๐๐๒๗๘ นายณธัชพงศ์ สมศักดิ์
๔. ๖๐๐๑๐๔ ๔๕๙๐๐๐๐๙๑ นางสาวสมคิด ชัยชนะ
๕. ๖๐๐๑๐๕ ๔๕๙๐๐๐๔๐๘ นางสาวดวงพร สุริยะ
๖. ๖๐๐๑๐๖ ๔๕๙๐๐๐๐๑๒ นางสาวนุชนารถ โทระพันธ์
๗. ๖๐๐๑๐๗ ๔๕๙๐๐๐๔๙๘ นางสาวปณุชญา สุนทรพิทักษ์
๘. ๖๐๐๑๐๘ ๔๕๙๐๐๐๕๓๒ นางสาวนิษฐรัศมิ์ พิมมะเสน


                                                 ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 
             สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

             หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก วิธีการคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
             ๑) ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงาน (๓๐ คะแนน)
             ๒) สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (๓๐ คะแนน)
            ๓) คุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ทัศนคติต่องานราชการ (๔๐ คะแนน)
             ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

             กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
             วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (รายงานตัวเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น ๔ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

             สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น ๔ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://www.onec.go.th หัวข้อรับสมัครงาน ทั้งนี้ กำหนดวันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการ ได้ที่นี่

             ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
             ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ