ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

             ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นั้น

             บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
๑. ๕๙๐๕๐๕ ๕๙๐๑๐๙๐๐๗๒ นางสาวณัฐาพร จริยะปัญญา
๒. ๕๙๐๕๐๒ ๕๙๐๑๐๙๐๐๑๖ นางฐิติวรดา แห้วเพ็ชร
๓. ๕๙๐๕๐๓ ๕๙๐๑๐๙๐๐๘๒ นางสาวณัฐชา อิสระกุล
๔. ๕๙๐๕๐๖ ๕๙๐๑๐๙๐๐๐๖ นางศิริณัฏฐ์ คลังศรี
๕. ๕๙๐๕๐๑ ๕๙๐๑๐๙๐๐๕๘ นางสาวจุฑาภรณ์ หวังกุหลำ
๖. ๕๙๐๕๐๔ ๕๙๐๑๐๙๐๑๐๓ นางสาวนันทิชา นาทอง


          ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทราบว่า
           ๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
          ๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
          ๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ
                     ๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
                     ๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
                     ๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
                    ๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ โดยการโอน แต่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไม่รับโอน โดยได้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
                   ๓.๕ ผู้นั้นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
         
                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 


ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการ ได้ที่นี่ 

Back Page