รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

 

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

             ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นั้น

             บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลำดับที่ 11 ถึงลำดับที่ 20 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ 

             ๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
๕๙๐๖๐๑ ๕๙๐๒๑๔๐๐๙๙ นางสาวศิวาพร มุงคุณคำชาว
๕๙๐๖๐๒ ๕๙๐๒๑๔๐๓๒๓ นางสาวชุลีพร มณีฉาย
๕๙๐๖๐๓ ๕๙๐๒๑๔๐๒๖๐ นางสาวดวงสมร ธำรงคุณากร
๕๙๐๖๐๔ ๕๙๐๒๑๔๐๒๖๐ นางสาวนิชาภา ไม้สนธิ์


           ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ผู้มีชื่อตามข้อ ๑. เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักอำนวยการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 


ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการ ได้ที่นี่