ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง  ขยายเวลาเสนอชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา
เพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙


            สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้มีการสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 25๖๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทยในการทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่สนใจ องค์กร หรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา เขียนแบบเสนอประวัติและผลงานส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑
            บัดนี้ เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จึงขอขยายระยะเวลาเสนอชื่อบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็น “ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙” ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
            ทั้งนี้ ผู้สนใจ องค์กร หรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อ ประวัติและผลงาน ผู้ทรงภูมิปัญญา สามารถเขียนและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ ได้ที่ www.onec.go.th
            

                                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Back Page