ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง  รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ
ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา


             ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา กำหนดให้องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ เสนอชื่อผู้แทนองค์กรแต่ละองค์กร เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา โดยให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ แต่ละองค์กรมาเลือกกันเองให้เหลือองค์กรละหนึ่งคน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในสภาการศึกษา ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น
             บัดนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ ได้เลือกกันเองให้เหลือองค์กรละหนึ่งคนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภาการศึกษา ดังต่อไปนี้

 

 ลำดับที่  ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา  องค์กรที่เสนอชื่อ
องค์กรเอกชน
 ๑.  นายอรรถการ  ตฤษณารังสี  สภาองค์การนายจ้าง เอส. เอ็ม. อี แห่งประเทศไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๑.  นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา  เทศบาลนครภูเก็ต
องค์กรวิชาชีพ
 ๑.  นายวรชาติ  เฉิดชมจันทร์  สภากายภาพบำบัด
ประกาศ ณ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐