OEC Forum ครั้งที่ 21

กำหนดการประชุม สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 21
เรื่อง ทิศทางการศึกษาเฉพาะทางเพื่อผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 9.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
               - กำหนดการประชุม สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 21