OEC Forum ครั้งที่ 20

กำหนดการประชุม สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 20
เรื่อง ค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านการศึกษา : บทเรียนจากประเทศไทยและนานาชาติ
วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ