แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

แผนบริหารความต่อเนื่องของแผนภาวะฉุกเฉิน ปี 2558 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1) ปี 2558 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา