ผู้ที่มีข้อร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่ pronec@onec.go.th