รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่สืบสวนแล้วมีมูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ปี เรื่องร้องเรียน เป้าหมาย ผลการดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินงาน
ตุลาคม 2563 ไม่มี - - -
พฤศจิกายน 2563 ไม่มี - - -
ธันวาคม 2563 ไม่มี - - -
มกราคม 2564 ไม่มี - - -
กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มี - - -
มีนาคม 2564 ไม่มี - - -
เมษายน 2564 ไม่มี - - -
พฤษภาคม 2564 - - - -
มิถุนายน 2564 - - - -
กรกฎาคม 2564 - - - -
สิงหาคม 2564 - - - -
กันยายน 2564 - - - -


 รายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน


 มาตรการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


        ผู้ที่มีข้อร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่ [email protected] 
 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด