คำสั่งสำนักงานฯ ที่ ๙/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

 รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 คำสั่งสำนักงานฯ ที่ ๑๕๘/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายความโปร่งใสของสำนักงานฯ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔