นิยามและหลักการ
  กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
  โครงสร้างของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  สถานที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
  รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
  การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา