กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564)
- คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ 148/2560 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- ป้ายคุณธรรมหลัก 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
- หนังสือ การส่งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” สร้างคนดีสู่สังคม
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด