คำสั่งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

ที่  ๖/๒๕๖๐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสังคม