คำสั่งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

ที่  ๕/๒๕๖๐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา