ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ e-mail จังหวัด
1. กระบี่
1 นางประหยัด ศรีบุญชู 081-7664975 081-9658548 075-611763 krabiadvisor@gmail.com กระบี่
2 นายศุภโชค แซ่ตั๋น 081-5373515 075-668258 s_supachok@yahoo.co.th กระบี่
2. กาญจนบุรี
1 นายสถาปนา ธรรมโมรา 092-2844196 034-675526 sathpana@gmail.com กาญจนบุรี
2 นายอนันต์ กัลปะ 089-9138659 034-564330 galapa_a@hotmail.com กาญจนบุรี
3 นายทวี ชูศรี 081-9423912 034-540154 thawee.c@hotmail.com กาญจนบุรี
3. ขอนแก่น
2 ดร.วิเศษ พลอาจทัน 093-4705608 043-246663-5 wisetp2009@hotmail.com ขอนแก่น
4. ชลบุรี
1 นายเกษม เนียมสันเทียะ 083-5439889 038-288757 kasemoo146@gmail.com ชลบุรี
2 นายพลธาวิน วัชรทรธำรงค์ 087-5906590 dr.pholthawin@msn.com ชลบุรี
5. ชัยภูมิ
1 ดร.อานันท์ รองพล 081-9760441 rongpol01@hotmail.com ชัยภูมิ
3 ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ 082-3041155 Dr.kea_cbac@hotmail.com ชัยภูมิ
3 นายพิชัย พรหมผุย 083-1270245 044-822116 Pichai2489.prom@gmail.com ชัยภูมิ
6. เชียงใหม่
1 นางอนงค์ ศรีบุญเรือง 081-9502429 053-998333 ต่อ 505   เชียงใหม่
2 นายไพรัช ใหม่ชมภู 081-8826996 053-998333 ต่อ 119 phairatmai@hotmail.com เชียงใหม่
7. ตราด
1 นายธันยา หาญพล 081-8388889   ตราด
2 นายธนะชัย อุปริรัตน์ 081-9034172 039-520229 039-511274 thanachai2502@hotmail.com ตราด
8. นครพนม
1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร 081-7738071 042-512337 pp.pongpet@gmail.com นครพนม
2 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ 089-7157767   นครพนม
3 นาย.นิกุล มณีรัตน์ 081-2626254   นครพนม
9. นครราชสีมา
1 นายเสด็จ เขียวแดง 081-8797862 sadetk262@gmail.com นครราชสีมา
10. นครสวรรค์
1 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ 063-2652519 056-222530 petcharatnimpan@gmail.com นครสวรรค์
2 นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์ 056-255437 090-1976635 srithan2500@gmail.com นครสวรรค์
3 นายอุทัย ชังชั่ว 089-9539879 changchun.u@gmail.com นครสวรรค์
4 น.ส.อัมพร อินทรอาษา 086-2022494 inthasa209@gmail.com นครสวรรค์
5 นายสรียาวรรจฒ์ ครองยศ 099-4944282 sareeyawut@gmail.com นครสวรรค์
11. นนทบุรี
3 รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย 089-9193630 drsomkid@hotmail.com นนทบุรี
4 ผศ.กุลชลี จงเจริญ 02-5048502 080-5945008 KOOLCHALEE@hotmail.com นนทบุรี
12. น่าน
1 นายสมบูรณ์ รินท้าว 081-0280467 rintaoboom@hotmail.com น่าน
2 นายสมเพ็ชร สิทธิชัย 089-7550765 phet011@gmail.com น่าน
13. ประจวบคีรีขันธ์
1 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ 092-2536757 032-662031-4 BUN_SWAS@yahoo.co.th ประจวบคีรีขันธ์
14. เพชรบุรี
1 นายพนัส ทองภูเบศร์ 087-8988082 032-425076 panat@petburi.go.th เพชรบุรี
2 ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม 081-8209814 032-493279 sanork3000@gmail.com เพชรบุรี
15. ภูเก็ต
1 นายบัณฑูร ทองตัน 086-2756363 076-223947 banthoon9@hotmail.com ภูเก็ต
2 นายประสงค์ สังขะไชย 099-4032302 prasong_sun@hotmail.com ภูเก็ต
16. มหาสารคาม
1 นายสุรพล ประทุมชัย     มหาสารคาม
17. แม่ฮ่องสอน
1 นางอ่อนศรี ศรีอัมพร 081-9520799 onsri497@gmail.com แม่ฮ่องสอน
2 คุณกัญญา สมบูรณ์ 081-9523570 nine_kanya@hotmail.com แม่ฮ่องสอน
3 นายสุรเดช พหลโยธิน 084-3780680 ruradet97@hotmail.com แม่ฮ่องสอน
18. ยะลา
1 นายอำพล พลศร 089-4647756 073-223666 ต่อ 4002   ยะลา
19. ลพบุรี
1 นายปัญญา แก้วเหล็ก 036-351-800   ลพบุรี
2 นางสาวนิภา แสงพันธุ์ 036-411157 081-7771104    ลพบุรี
3 นายอำนวย จั่นเงิน     ลพบุรี
20. ลำปาง
1 นายมงคล ขัดผาบ 081-0335250 mongkol5250@gmail.com ลำปาง
2 นายชัย ปองเสงี่ยม 081-3876753 054-335068-9   ลำปาง
3 ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล 081-8834913 duongchand@gmail.com ลำปาง
21. เลย
1 "นายรอง ปัญสังกา 098-7470802   เลย
2 นายมหิทธา พรหมลิ 042-810905-6 097-3196041 081-9656705   เลย
3 นายมานิตย์ พันธ์โอภาส 090-9293653 063-3691453   เลย
22. ศรีสะเกษ
1 นายพลเดช ศรีบุญเรือง 085-7588925   ศรีสะเกษ
2 นายอาลัย หงษ์ทอง 081-7255492 watalai2499@gmail.com ศรีสะเกษ
23. สตูล
1 นายนำชัย กฤษณาสกุล 086-2959898 063-2248744 074-711958 nam_kris@hotmail.com สตูล
2 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี 086-4493265   สตูล
24. สระแก้ว
1 ไสว สารีบท     สระแก้ว
2 นายวีรัส ประเศรษโฐ 089-2033986,037-425113   สระแก้ว
3 นายบุญเพ็ง ภิญญา     สระแก้ว
4 "นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี 086-2231398 peepee2502@hotmail.com สระแก้ว
5 นายสุชิน พันธุมจินดา 086-0150811 suchin.phan2502@gmail.com สระแก้ว
6 นายสากล พรหมศิริเดช 089-8345198 sakol282@hotmail.com สระแก้ว
25. สุโขทัย
1 นายธวัชชัย ชูหน้า 089-7046543 055-616180   สุโขทัย
26. สุราษฎร์ธานี
1 นายทนงศักดิ์ ทวีทอง 089-9242799   สุราษฎร์ธานี
2 นายสากล ขวัญทอง 081-7977366 sakol_kwan@hotmail.com สุราษฎร์ธานี
27. สุรินทร์
1 นายไกรศักดิ์ วรทัต 085-4974776 044-514524 kworatat@gmail.com สุรินทร์
2 นายทองสุข รวยสูงเนิน 081-9672161 thongruay@hotmail.com สุรินทร์
28. อำนาจเจริญ
1 นายนรงฤทธิ์ จันทรเนตร 092-2942868 045-511275 Nopparit_2486@hotmail.com อำนาจเจริญข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัด

จังหวัดที่มีการดำเนินงานเครือข่ายการศึกษาประชารัฐ