ภาพกิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาประชารัฐ
ภาพกิจกรรมที่ 2 การประชุมเครือข่ายการศึกษาประชารัฐ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ภาพกิจกรรมที่ 3 การประชุมเครือข่ายการศึกษาประชารัฐ จ.เลย
ภาพกิจกรรมที่ 4 การประชุมเครือข่ายการศึกษาประชารัฐ จ.ลพบุรี
ภาพกิจกรรมที่ 5 การประชุมเครือข่ายการศึกษาประชารัฐ จ.นครพนม