1. สกศ. จัดเวิร์คช้อปเร่งจัดตั้งเครือข่ายการศึกษาประชารัฐ นำร่อง ๖ จังหวัด ครอบคลุม ๑๘ พื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
    - สรุปผลการประชุม

2. สกศ. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาประชารัฐ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐
    - สรุปผลการประชุม

3. สกศ. จัดประชุมการจัดทาแนวทางและแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายการจัดการศึกษาประชารัฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    - สรุปผลการประชุม

4. สกศ. จัดประชุมการจัดทาแนวทางและแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายการจัดการศึกษาประชารัฐ จังหวัดเลย
    - สรุปผลการประชุม

5. สกศ. จัดประชุมการจัดทาแนวทางและแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายการจัดการศึกษาประชารัฐ จังหวัดลพบุรี
    - สรุปผลการประชุม

6. สกศ. จัดประชุมการจัดทาแนวทางและแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายการจัดการศึกษาประชารัฐ จังหวัดนครพนม
    - สรุปผลการประชุม

7. สรุปสาระจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแนวทางและแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายการจัดการศึกษาประชารัฐ ๔ พื้นที่