สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาทางการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2668 7123

ผู้ดูแลเนื้อหา นายธีรพงศ์ วงศ์จอม 0 2668 7123 ต่อ 2443 และ 2450
โทรสาร 0 2241 5152 อีเมล์ oec.smr@gmail.com
เฟสบุ๊กแฟนเพจ เครือข่ายการจัดการศึกษาประชารัฐ