อันดับและค่าคะแนน IMD จาแนกตามตัวชี้วัดด้านการศึกษา 18 ตัวชี้วัด ปี 2556 - 2560

ดาวน์โหลด อันดับและค่าคะแนน IMD จาแนกตามตัวชี้วัดด้านการศึกษา 18 ตัวชี้วัด ปี 2556 - 2560 ที่นี่

 
 

 

fgfg