ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา

 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ