การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)