ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556