แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559